Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer eich busnes


Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector o’r byd busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost effeithiol bosibl.

Mae dŵr yn adnodd cynyddol ddrud, gyda chostau’r prif bibellau, carthffosiaeth ac elifiant masnachol yn codi. Ond un o’r dulliau mwyaf hwylus a rhad o arbed arian yw trwy gyflwyno mesurau i leihau eich defnydd o ddŵr.

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau’n gwybod faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio, ond nid ydynt yn defnyddio’r wybodaeth honno i’w cynorthwyo i leihau faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio. Ar y cyfan, mae cwmnïau sy’n mabwysiadu dull systemataidd o leihau eu defnydd o ddŵr yn gwireddu gostyngiad o 20-50% yn eu defnydd. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, mae’r cwmnïau’n arbed arian ar eu cyflenwad dŵr ac ar waredu dŵr gwastraff.

Nid gartref yn unig y gellir bod yn fwy effeithlon gyda dŵr. Mae gennym gyngor da ar sut y gallwch arbed dŵr yn eich busnes neu yn eich gweithle.

 1. Cadwch lygad ar eich biliau am ddefnydd anarferol o uchel.
 2. Sicrhewch fod y darlleniad ar eich bil yn cyd-fynd â’r darlleniad ar eich mesurydd.
 3. Cymrwch ddarlleniadau rheolaidd o’ch mesurydd dŵr. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddeall eich defnydd o ddŵr a dod o hyd i unrhyw ollyngiadau posibl.
 4. Cadwch lygad yn agored am unrhyw bibellau sy’n gollwng o dan y ddaear, a gollyngiadau o bibellau mewnol, tapiau y tu allan, taenellwyr a phibellau dyfrio.
 5. Trwsiwch unrhyw dapiau a systemau gorlif sy’n gollwng. Cadwch lygad ar adeiladau a phibellau allanol er mwyn sicrhau nad oes gollyngiadau’n mynd yn ddisylw.
 6. Sicrhewch fod unrhyw ddyfeisiau sy’n defnyddio dŵr, fel tai bach, wrinalau a phêl-falfiau yn gweithio’n iawn
 7. Mae wrinalau sy’n fflysio’n ddi-baid a thapiau sy’n diferu yn gallu cynyddu’ch defnydd o ddŵr yn ddifrifol.
 8. Insiwleiddiwch eich pibellau er mwyn sicrhau nad yw’ch pibellau mewn perygl o rewi a hollti mewn tywydd oer.
 9. Defnyddiwch lai o ddŵr i fflysio’r tŷ bach:
 • Gosodwch ddyfeisiau dadleoli’r dŵr yn seston pob tŷ bach er mwyn lleihau faint o ddŵr sy’n cael ei ddefnyddio wrth fflysio.
 • Codwch arwydd amlwg wrth ymyl unrhyw dai bach â seston fflysio deuol i esbonio sut i ddefnyddio’r ddau er mwyn atal defnydd anghywir a gwastraff.
 • Bydd gan rai tai bach newydd systemau gorlif neu ollyngiadau sy’n llifo’n uniongyrchol i’r pan, a gall fod yn anodd gweld bod problem. Nodwch ba dai bach sydd â systemau gorlif mewnol, a chadwch lygad gofalus arnynt.

Prynwch Offer sy’n Effeithlon o ran Dŵr.

 • Manylwch fod angen i unrhyw offer, dyfeisiau neu brosesau newydd fod yn effeithlon o ran eu defnydd o ddŵr.
 • Gall offer taenu ffrwd uchel ddefnyddio llai o ddŵr na phibellau dŵr arferol am eu bod nhw’n defnyddio pwysedd yn hytrach na llawer o ddŵr i lanhau.

Adolygwch eich defnydd o ddŵr unwaith y flwyddyn a lluniwch gynlluniau i leihau eich defnydd

 • Addysgwch yr holl staff am fentrau effeithlonrwydd dŵr a mynnwch gefnogaeth y rheolwyr.
 • Chwiliwch am ddulliau o ymgorffori mentrau i’ch polisi amgylcheddol ehangach.