Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer eich busnes


Croeso i'ch hyb un stop am gyngor am ffyrdd i’ch busnes arbed dŵr ac arian a gofalu am y blaned.

Fel eich cwmni dŵr nid-er-elw, rydyn ni am i bawb ddefnyddio llai o ddŵr. Ry’n ni'n gwybod eich bod chi’n awyddus i gadw costau'n isel a gwella eich cynaliadwyedd.

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau'n gwybod faint o ddŵr maen nhw'n ei ddefnyddio, ond efallai na fyddan nhw'n defnyddio'r wybodaeth yma i'w cynorthwyo i leihau eu defnydd o ddŵr.

Efallai y cewch eich synnu gan faint o arian y gallwch ei arbed o ystyried bod y busnes cyfartalog yn y DU yn defnyddio 30% yn fwy o ddŵr nag sydd angen. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, gallwch arbed arian ar eich cyflenwad dŵr ac ar waredu dŵr gwastraff. Os ydych chi'n defnyddio proses gweithgynhyrchu sy'n cynhesu dŵr, gallai hyn helpu i leihau eich biliau ynni hefyd.

Dyma ein deg gair i gall i arbed dŵr yn y gwaith:

 1. Cadwch lygad ar eich biliau am ddefnydd anarferol o uchel, a sicrhewch fod y darlleniad ar eich bil yn cyd-fynd â’r darlleniad ar eich mesurydd.
 2. Cymrwch ddarlleniadau rheolaidd o'ch mesurydd dŵr (os yw'n ddiogel gwneud hynny), bydd hyn yn eich cynorthwyo i ddeall eich defnydd o ddŵr a sylwi ar unrhyw ollyngiadau posibl.
 3. Cadwch lygad am bibellau dŵr sy'n gollwng o dan y ddaear a gollyngiadau ar y systemau plymio mewnol, tapiau awyr agored, ac ar offer taenellu a chwistrellu.
 4. Trwsiwch dapiau a systemau gorlif sy'n gollwng a chadwch lygad ar adeiladau a phibellwaith y tu hwnt i'r prif adeilad fel y byddwch chi'n sylwi os bydd dŵr yn gollwng.
 5. Sicrhewch fod yr holl ddyfeisiau sy'n defnyddio dŵr, fel toiledau, troethfeydd a falfiau pêl, yn gweithio fel y dylen nhw.
 6. Sicrhewch nad yw'r troethfeydd yn fflysio'n ddi-baid ac nad yw'r tapiau'n diferu am fod hynny'n gallu cynyddu'ch defnydd o ddŵr.
 7. Insiwleiddiwch y pibellau fel nad ydyn nhw mewn perygl o rewi a hollti mewn tywydd oer.
 8. Gallwch leihau faint o ddŵr sy'n cael ei ddefnyddio wrth fflysio mewn tair ffordd:
 • Gallwch leihau faint o ddŵr sy'n cael ei ddefnyddio wrth fflysio bob tro trwy osod dyfais dadleoli yn y seston.
 • Os oes gennych seston â fflysh deuol, gosodwch nodyn mewn lle clir i esbonio sut i ddefnyddio'r ddau fflysh er mwyn atal defnydd amhriodol a gwastraff.
 • Efallai y bydd tai bach newydd yn gorlifo neu'n gollwng dŵr i'r pan yn uniongyrchol, ac nad fydd neb yn sylwi neu'n meddwl dim amdano. Cadwch lygad am ollyngiadau ar dai bach sy'n gorlifo'n fewnol.

9.   Prynwch offer sy'n defnyddio dŵr yn effeithlon

 • Chwiliwch am nodweddion effeithlonrwydd dŵr wrth brynu unrhyw beiriannau, offer neu brosesau newydd.
 • Gall offer chwistrellu pwysedd uchel ddefnyddio llai o ddŵr na phibellau confensiynol am eu bod yn defnyddio pwysedd uchel i lanhau yn lle llawer o ddŵr.

10.  Adolygwch eich defnydd o ddŵr unwaith bob blwyddyn a lluniwch gynllun i leihau defnydd.

 • Gallai hyn gynnwys cynlluniau i addysgu'r holl staff am fentrau effeithlonrwydd dŵr a chael cefnogaeth y rheolwyr.
 • Mae hi'n werth ystyried sut i gorffori mentrau i'ch polisi amgylcheddol ehangach hefyd.

Yn y busnes o arbed dŵr

PDF, 1.1MB

Taflen fanwl sy'n esbonio beth y gallwch ei wneud i arbed dŵr yn eich busnes.

Awgrymiadau a chynghorion arbed dŵr i'ch busnes

PDF, 326.8kB

Taflen hwylus sy'n cynnig cyngor sylfaenol ar ffyrdd o leihau eich bil dŵr.

Gwasanaethau busnes

Mae yna amrywiaeth o wasanaethau sy'n ychwanegu gwerth yr ydym yn codi tâl amdanynt ar gael i'n cwsmeriaid busnes hefyd - o logio data i archwilio prosesau.

Cliciwch yma