Elifiant Masnachol


Elifiant masnachol yw unrhyw beth heblaw am garthffosiaeth ddomestig. Cyn rhyddhau elifiant masnachol i un o’n carthffosydd cyhoeddus, bydd angen ein caniatâd ni.

Beth yw elifiant masnachol?

Unrhyw wastraff hylifol (elifiant) sy’n cael ei ryddhau i’n carthffosydd o fusnes neu broses ddiwydiannol yw elifiant masnachol. Y ffordd orau o’i ddisgrifio yw fel unrhyw beth heblaw am garthffosiaeth ddomestig (gwastraff o’r tŷ bach, y bath neu’r sinc) neu ddŵr wyneb heb ei lygru a dŵr sy’n draenio oddi ar doeau.

Oes angen caniatâd ar fusnesau i ryddhau elifiant masnachol?

Oes. Mae hi’n ofyniad cyfreithiol o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr bod unrhyw fusnes yn cael ein caniatâd ni cyn rhyddhau unrhyw beth i’n carthffosydd cyhoeddus. Mae hyn am fod rhyddhau elifiant yn anghyfreithlon yn gallu cael effaith ddifrifol ar yr amgylchedd, difrodi ein carthffosydd, llesteirio ein prosesau trin dŵr gwastraff, a pheri risg sylweddol i iechyd a diogelwch ein gweithwyr.

Pa fathau o ganiatâd sydd yna?

Gallwn roi dau fath o ganiatâd:

  • Caniatâd elifiant masnachol, sydd â therfynau uchaf penodol ar gyfer nifer o baramedrau, gan gynnwys llif, ac sy’n amodol ar waith monitro rheolaidd gan ein harolygwyr elifiant masnachol; neu
  • Llythyr awdurdodi ar gyfer y busnesau hynny sydd angen rhyddhau ychydig bach o elifiant, boed hynny ar sail achlysurol neu’n ddigwyddiad untro, a lle gellir profi bod yr elifiant yn peri risg isel iawn i’r garthffos a’r gweithfeydd carthffosiaeth a fydd yn ei dderbyn.

Cytundeb cyfreithiol rhyngom ni a’ch busnes yw caniatâd elifiant masnachol neu lythyr o awdurdod, a bydd yn pennu’r terfynau a ganiateir o ran cryfder a chyfaint yr elifiant y cewch ei ryddhau.

Mae angen i fy musnes ryddhau elifiant masnachol. Sut mae cael eich caniatâd?

Gallwch ofyn am ganiatâd trwy lenwi ein ffurflen ymholiad am elifiant masnachol. Cyn bwrw ati, gallai fod yn syniad da casglu’r wybodaeth ganlynol at ei gilydd:

  • Casglwch unrhyw ddata samplo sydd gennych sy’n cynnwys o leiaf dadansoddiad o’r galw am ocsigen biolegol, y galw am ocsigen cemegol, y galw am ocsigen cemegol sefydlog, solidau mewn daliant, amonia (wedi ei fesur fel NH4-N), cyfanswm y ffosfforws (wedi ei fesur fel PO4-P), braster, olew a saim, pH a gwahanol fetelau. Gallai mesurau dadansoddi eraill fod yn berthnasol i’ch gweithgarwch busnes hefyd, fel glanedyddion anionig, sylffad, methan a cyanid.
  • Cynlluniau draenio, am ei bod hi’n bosibl y bydd angen i ni asesu ac archwilio’ch cynlluniau draenio.
  • Sut bwriedir monitro’r llif a ryddheir yn nhermau mesuryddion.
  • Y cyfaint y bwriedir ei ryddhau mewn metrau ciwbig y dydd, a’r llif uniongyrchol uchaf.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi gyflwyno fy ffurflen ymholiad?

Ar ôl prosesu eich ymholiad, byddwn ni’n anfon dogfen o’r enw ‘ffurflen manylion cychwynnol’ atoch i chi ei llenwi a’i hanfon nôl atom trwy e-bost (neu’r post), ynghyd â gwybodaeth ategol arall.

Pan fydd eich ffurflen manylion cychwynnol yn dod i law, byddwn ni’n asesu pa mor dderbyniol yw’r deunydd i’w ryddhau i’r garthffos, y gorsafoedd pwmpio a’r gweithfeydd trin dŵr gwastraff o dan sylw.

I fusnesau sy’n ymdrin â chemegolion gwenwynig dros ben fel cromiwm, plwm, sinc, cadmiwm a cyanid ymysg eraill, mae’n ofynnol i ni gyflawni asesiad mwy cynhwysfawr o’r risg amgylcheddol, felly gallai ein penderfyniad gymryd yn hirach.

Gwneir hyn oll fesul achos, ac ni allwn warantu y bydd yna gapasiti ar gyfer elifiant eich busnes, ond mae hi’n bosibl y gallwn gynnig darpariaeth ar gyfer rhyddhau cyfaint a chryfder is.

Os yw’r risg o dderbyn y deunydd a ryddheir yn dderbyniol, byddwn ni’n anfon hysbysiad neu gais ffurfiol atoch. Rhaid i chi lofnodi a dyddio’r hysbysiad a’i ddychwelyd i ni er mwyn i ni anfon dogfennaeth ‘Caniatâd i Ryddhau’ ffurfiol atoch a fydd yn caniatáu i chi ryddhau’r gwastraff.

Pa gostau sydd ynghlwm wrth ofyn am ganiatâd elifiant masnachol a phryd mae angen talu’r rhain?

Nid oes unrhyw gostau o’r bron, ac ni fyddwn ni’n codi tâl arnoch os na fyddwn ni’n rhoi’r caniatâd. Bydd manylion y ffi yn ein rhestr o daliadau a chaiff ei hadolygu’n flynyddol.

Cwestiynau cyffredin am elifiant masnachol

Angen rhagor o wybodaeth o hyd?

Os oes gennych gwestiynau sydd heb eu hateb o hyd, e-bostiwch ein tîm elifiant masnachol ar Trade.Effluent@dwrcymru.com