Elifiant Masnachol


Os yw eich busnes yn bwriadu rhyddhau elifiant masnachol i unrhyw garthffos fudr gyhoeddus yn ein hardal gyflenwi, rhaid i chi gael ein caniatâd cyn rhyddhau unrhyw elifiant.

Os ydych chi am gael gwared ar unrhyw gynnyrch darfodus

Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi ein cwsmeriaid busnes yn ystod yr argyfwng Covid-19. , rhaid cysylltu â ni cyn ei ryddhau i'n rhwydwaith o garthffosydd.

Mae rhyddhau deunydd yn anghyfreithlon yn gallu cael effaith ddifrifol ar yr amgylchedd, ac mae'n weithred anghyfreithlon (troseddol) o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991. Byddwn ni'n gorfodi ein dyletswyddau rheoliadol o ran monitro ein rhwydwaith am waredu elifiant yn anghyfreithlon gan niweidio'r amgylchedd, a gallai hynny gynnwys erlyniad am droseddau amgylcheddol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych am waredu cynnyrch neu elifiant masnachol arall, croeso i chi gysylltu â ni yn Trade.Effluent@dwrcymru.com.

Lawrlwytho Datganiad o Sefyllfa

Caniatadau Elifiant Masnachol

Os yw eich busnes yn bwriadu rhyddhau elifiant masnachol i unrhyw garthffos fudr gyhoeddus yn ein hardal gyflenwi, mae’n rhaid i chi gael ein caniatâd cyn gwneud unrhyw ollyngiadau. Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol o dan Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991.

Beth yw elifiant masnachol?

Unrhyw wastraff hylif (elifiant) sy’n cael ei ryddhau i’n carthffosydd o broses fusnes neu ddiwydiannol yw elifiant masnachol. Gellir disgrifio hyn orau fel unrhyw beth ac eithrio carthffosiaeth ddomestig (gwastraff toiled, bath neu sinc) neu ddŵr wyneb dihalog a draeniad to (dŵr glaw).

Y broses ymgeisio

Os hoffech ymholi am gael cydsyniad elifiant masnachol, dilynwch y ddolen isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein.

Ar ôl prosesu eich ymholiad, byddwn yn anfon dogfen atoch o’r enw ffurflen manylion rhagarweiniol i chi ei chwblhau a’i hanfon mewn neges e-bost (neu bostio) i ni, ynghyd â gwybodaeth ategol arall.

Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen manylion rhagarweiniol, byddwn yn asesu pa mor dderbyniol yw’r gollyngiad i’r garthffos sy’n ei dderbyn, gorsafoedd pwmpio a gweithfeydd trin carthffosiaeth.

Os yw’r perygl o dderbyn gollyngiad yn dderbyniol, byddwn yn cyflwyno hysbysiad neu gais ffurfiol i chi. Mae’n rhaid i chi ddychwelyd hwn wedi ei lofnodi a’i ddyddio yn llawn, fel y gallwn gyflwyno dogfennau swyddogol i chi a fydd yn caniatáu i chi ryddhau.

Bydd Cydsyniad i Ryddhau Elifiant Masnachol yn cael ei gyflwyno ar gyfer rhyddhau elifiant masnachol.

Cysylltiadau Elifiant Masnachol

Ar gyfer pob ymholiad elifiant masnachol, os hoffech gysylltu â ni yn uniongyrchol am gymorth, anfonwch e-bost i - Trade.Effluent@dwrcymru.com

Caniatâd i Ryddhau Elifiant Masnachol i Garthffos Gyhoeddus

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn cynnig gwasanaeth derbyn a thrin elifion i fusnesau lle ceir capasiti trin carthffosiaeth a dŵr gwastraff digonol. Os na fydd capasiti ar gael, bydd gollyngiadau yn cael eu hadolygu ar sail achosion unigol.

Mae angen cydsyniad ffurfiol Dŵr Cymru Welsh Water i ollwng unrhyw elifion masnach i’r rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus. Os bwriedir gwneud gollyngiad elifion masnach, cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cael cydsyniad gollwng yn gyntaf. Mae methu â gwneud hynny yn drosedd a allai arwain at erlyniad.

Gellir gwneud cais am gydsyniad trwy gwblhau’r ffurflen ymholi am elifion masnach. Argymhellir bod y nodiadau cyfarwyddyd yn cael eu darllen yn ofalus cyn gwneud cais am gydsyniad elifion masnach newydd neu i amrywio cydsyniad presennol.

Sylwer na fydd cwblhau’r ffurflen ymholi am elifion masnach yn cael ei ystyried yn hysbysiad ffurfiol o dan Adrannau 118 a 124 o Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991. Bydd y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen ymholi yn galluogi Dŵr Cymru Welsh Water i fwrw ymlaen â cham nesaf y broses ymgeisio.

Gallwch wneud cais am gydsyniad trwy gwblhau ein ffurflen ymholi am elifion masnach.