Cyfrifoldeb am bibellwaith


Fel perchennog busnes neu weithiwr, mae hi’n gallu bod yn anodd gwybod pa bibellwaith yn union sy’n gyfrifoldeb i chi. Mae’r dudalen hon yn esbonio ymhle mae ein cyfrifoldeb ni’n dod i ben, ac ymhle mae eich un chi’n dechrau.

Fel y cwmni dŵr a charthffosiaeth yr ardal weithredu hon, ein cyfrifoldeb ni yw cymryd perchnogaeth a chynnal a chadw’r rhwydweithiau dŵr a charthffosiaeth cyhoeddus.

Fel cwsmer, chi sy’n gyfrifol am gynnal eich pibell gyflenwi dŵr breifat, y bibellwaith a’r ffitiadau mewnol a’r garthffos breifat.

Mae beth rydych chi’n gyfrifol amdano o ran eich cysylltiadau dŵr a charthffosiaeth ychydig bach yn wahanol.

Y cyflenwad dŵr

O ran eich cyflenwad dŵr, mae’r diagram isod yn dangos yr ardal rydych chi’n gyfrifol amdani, sef yr holl bibellwaith a ddangosir mewn oren. Popeth oddi mewn i’r ffin â’r stryd a’r llwybr cerdded lle gosodwyd ein prif bibell ddŵr yw hyn fel rheol.

Felly os oes unrhyw ollyngiadau neu broblemau ar y bibell ddŵr oddi mewn i’r ffin yna, gan gynnwys lle mae’n rhedeg trwy dir rhywun arall, eich cyfrifoldeb chi yw hynny. Chi sy’n gyfrifol hefyd am unrhyw ddŵr sy’n pasio trwy’r mesurydd, dim ots a yw’n cael ei ddefnyddio neu ei golli.

Carthffosydd

Mae hi ychydig bach yn wahanol o ran eich cysylltiad â’r garthffos, fel y gwelwch chi yn y diagram isod. Chi sy’n gyfrifol am y pibellau sy’n casglu dŵr gwastraff o’ch eiddo yn unig sy’n gorwedd o fewn eich eiddo neu o fewn finiau eich eiddo.

Mae hi’n bwysig nodi taw’r cyngor sy’n gyfrifol am unrhyw flociadau ar safleoedd sydd o dan eu rheolaeth nhw, a blociadau mewn draeniau a gylïau ar y briffordd.

Cwestiynau cyffredin