Archwiliadau o Effeithlonrwydd Dŵr


Rydym ni’n gwybod y bydd cymryd camau i leihau gwastraff dŵr yn eich busnes yn helpu i dorri eich gorbenion trwy leihau eich biliau dŵr ac ynni. Mae hefyd yn lleihau eich ôl-troed carbon ac yn llawer gwell i’r amgylchedd.

I’ch helpu chi i gyflawni hyn, rydym ni bob amser wrth law i’ch cynorthwyo a gallwn gynnig dau fath o archwiliad effeithlonrwydd dŵr (neu archwiliadau iechyd) ar gyfer eich busnes.

Arolwg Effeithlonrwydd Dŵr Safonol

Asesiad o ddefnydd dŵr ‘domestig’ ar eich safle yw hwn (fel toiledau, tapiau, ceginau a chyfleusterau glanhau). Y nod yw dod o hyd i gyfleoedd i arbed dŵr a mesur y rhain, pan fo hynny’n bosibl, ar sail gyfeintiol. Bydd un o’n tîm yn adolygu eich defnydd dŵr presennol ac elfennau penodol o’r gosodiadau dŵr ar bob safle.

Bydd y gwaith yn cynnwys detholiad o’r gweithgareddau canlynol a fydd yn helpu i nodi’r cynhyrchion y gallai fod eu hangen arnoch chi i fod yn fwy effeithlon o ran dŵr:

  • Cynnal archwiliad cyffredinol o systemau dŵr domestig
  • Dadansoddi darlleniadau mesurydd i ganfod patrymau defnydd dŵr presennol
  • Nodi is-fesuryddion ar y safle
  • Asesu graddau posibl gollyngiadau dŵr uwchben ac o dan y ddaear
  • Asesu mecanweithiau rheoli sestonau troethfeydd
  • Cynnig sylwadau ar weithdrefnau rheoli dŵr, os yw hynny’n briodol
  • Crynhoi cyfanswm yr arbedion dŵr posibl

Os ydych chi’n defnyddio dŵr yn eich prosesau, gall ein Harchwiliadau Proses eich helpu i nodi arbedion effeithlonrwydd; ewch i’n tudalen Archwiliad Proses i gael gwybod mwy.

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau’n gwybod faint o ddŵr maen nhw’n ei ddefnyddio, ond hwyrach nad ydyn nhw'n defnyddio’r wybodaeth yma bob tro i’w helpu i leihau eu defnydd o ddŵr.

Ar y cyfan, mae cwmnïau sy’n mabwysiadu dulliau systemataidd o leihau eu defnydd o ddŵr yn gwireddu gostyngiad o 20-50% yn eu defnydd o ddŵr. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, mae cwmnïau’n arbed arian ar eu cyflenwad dŵr ac ar eu costau gwaredu dŵr gwastraff.

Nod y canllaw syml hwn yw helpu busnesau bach i ddeall ble maen nhw’n defnyddio dŵr a sut i fynd ati’n ymarferol i leihau eu defnydd a’u gwastraff. Gall arolygon rheolaidd helpu i ddod o hyd i unrhyw broblemau cudd o ran dŵr sy’n gollwng, sy’n costio’n ddrud i fusnesau bob blwyddyn.

Llenwch ein Ffurflen Archwilio Effeithlonrwydd Dŵr i weld sut gallai eich busnes chi fod yn fwy effeithlon.