Ar gyfer cwsmeriaid busnes

Darganfod sut gall Dŵr Cymru ychwanegu gwerth i'ch busnes drwy ystod o wasanaethau wedi'u teilwra.

Dysgu mwy

Helpu eich busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol bosibl.

Rydyn ni’n gwasanaethu dros 100,000 o gwsmeriaid busnes yng Nghymru ac mewn rhannau cyfagos o Loegr gan gydnabod bod angen i ni ddeall a gweithredu ar y sail bod ein holl gwsmeriaid yn wahanol er mwyn gwella ansawdd ein gwasanaethau.

Newyddion COVID-19

Rydyn ni’n gwybod bod COVID-19 yn parhau i greu amodau ymestynnol ar gyfer busnesau, gan gynnwys problemau o ran prinder staff a newidiadau yn eu gallu i fasnachu.

I’ch cynorthwyo chi yn ystod y cyfnod hwn, rydyn ni wedi llunio canllawiau mewn perthynas â’r canlynol:

  • Sut i wneud eich biliau mor gywir â phosibl
  • Sut i gysylltu â ni os ydych chi’n cael trafferth talu, os yw’ch safle wedi cau neu os oes gennych gwestiynau am eich bil
  • Sut i adfer eich system dŵr yfed yn ddiogel os yw safle wedi bod ar gau am gyfnod estynedig
  • Sut i ofalu am eich pibellau draenio os yw safle wedi bod ar gau am gyfnod estynedig
  • Sut i gael gwared ar gynnyrch gwastraff yn ddiogel

Cliciwch yma am fanylion pellach

Gwasanaethau busnes

i arbed arian i chi.

Rydym ni'n gwybod bod rheoli eich dŵr a'ch dŵr gwastraff mewn modd effeithiol yn medru gwella eich perfformiad a lleihau costau i'ch busnes. Gall hefyd wella eich amgylchedd a'ch perfformiad cynaliadwyedd.

Gweld ein gwasanaethau

Ailagor eich busnes

Cyngor am eich cyflenwad dŵr a'ch pibellau carthffosiaeth

Bu angen i lawer o fusnesau masnachol ac eiddo domestig gau dros dro neu leihau eu gweithgareddau arferol yn sylweddol yn ystod argyfwng y coronafeirws oherwydd cyfyngiadau'r llywodraeth. Gallai hynny olygu bod y dŵr wedi bod yn sefyll yn eich systemau plymio mewnol am nifer o wythnosau.

Darganfod mwy

Cwsmeriaid dŵr agored

eich dŵr, eich dewis.

Os ydych chi'n defnyddio mwy na 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn yna gallwch newid i Dŵr Cymru ar gyfer eich gwasanaethau dŵr glan. Gallwch gael rheolaeth cyfrif pwrpasol a gwasanaethau sy'n ychwanegu gwerth i'ch helpu chi i arbed dŵr ac arian.

Darganfod mwy