Ar gyfer cwsmeriaid busnes

Darganfod sut gall Dŵr Cymru ychwanegu gwerth i'ch busnes drwy ystod o wasanaethau wedi'u teilwra.

Dysgu mwy

Helpu eich busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol bosibl.

Rydyn ni’n gwasanaethu dros 100,000 o gwsmeriaid busnes yng Nghymru ac mewn rhannau cyfagos o Loegr gan gydnabod bod angen i ni ddeall a gweithredu ar y sail bod ein holl gwsmeriaid yn wahanol er mwyn gwella ansawdd ein gwasanaethau.

Covid19 Neges i’n cwsmeriaid busnes

Rydyn ni'n gwybod bod COVID-19 wedi creu amodau anodd iawn, yn enwedig o ran gallu busnesau i fasnachu a chynhyrchu incwm.


Fel cwmni sy'n darparu gwasanaeth cyhoeddus hanfodol, rydyn ni'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd aruthrol cynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn y cyfnod hollol ddigynsail yma. Er mwyn cyflawni hyn, rydyn ni wedi bod yn rhedeg Tîm Rheoli Argyfwng ers sawl wythnos bellach er mwyn cydlynu ein holl weithgarwch mewn ffordd strategol a sicrhau parhad ein gwasanaethau.

Effaith COVID-19

Ailagor eich busnes

Cyngor am eich cyflenwad dŵr a'ch pibellau carthffosiaeth

Bu angen i lawer o fusnesau masnachol ac eiddo domestig gau dros dro neu leihau eu gweithgareddau arferol yn sylweddol yn ystod argyfwng y coronafeirws oherwydd cyfyngiadau'r llywodraeth. Gallai hynny olygu bod y dŵr wedi bod yn sefyll yn eich systemau plymio mewnol am nifer o wythnosau.

Darganfod mwy

Gwasanaethau busnes

i arbed arian i chi.

Rydym ni'n gwybod bod rheoli eich dŵr a'ch dŵr gwastraff mewn modd effeithiol yn medru gwella eich perfformiad a lleihau costau i'ch busnes. Gall hefyd wella eich amgylchedd a'ch perfformiad cynaliadwyedd.

Gweld ein gwasanaethau

Cwsmeriaid dŵr agored

eich dŵr, eich dewis.

Os ydych chi'n defnyddio mwy na 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn yna gallwch newid i Dŵr Cymru ar gyfer eich gwasanaethau dŵr glan. Gallwch gael rheolaeth cyfrif pwrpasol a gwasanaethau sy'n ychwanegu gwerth i'ch helpu chi i arbed dŵr ac arian.

Darganfod mwy