Gofalu am eich pibellau draenio ar ôl codi’r cyfyngiadau


Mae'n bosibl y bu'n rhaid i chi gau eich busnes ar hast pan cyhoeddwyd y cyfyngiadau ar symud. Os ydych chi'n rhedeg cegin yn rhan o'ch busnes, mae'n bosibl na fyddech wedi cael cyfle i gwblhau eich trefniadau glanhau a chynnal a chadw arferol.

Am fod y busnes wedi bod ar gau am gyfnod estynedig, mae'n bosibl y bydd gwastraff wedi cronni yn eich draeniau a'ch pibellau, ac nad yw'r cyfarpar sy'n atal braster, olew a saim rhag mynd i'r pibellau wedi cael ei lanhau ers amser.

Er mwyn sicrhau y gallwch ailgychwyn eich busnes yn ddiogel gan osgoi achosi tagfeydd yn y garthffos, a allai fod yn ddrud i’w clirio, dilynwch y camau hyn:

  • Glanhewch eich cyfarpar - cyn dechrau coginio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n glanhau eich system rheoli saim yn ofalus yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.
  • Archwiliwch eich draeniau a gylïau eich sinc - os nad yw'r draeniau a'r sinciau wedi cael eu defnyddio ers amser, mae'n bosibl y bydd gwastraff wedi sychu a mynd yn sownd wrthynt. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw floc yn y gylïau a fflysiwch eich draeniau â dŵr. Gallech ddefnyddio hylif bio-ddosio neu hylif chwalu braster wrth baratoi i ailagor, ond ni ddylai hyn gymryd lle’r system rheoli saim pan fyddwch chi'n gweithredu eto.
  • Defnyddiwch hidlydd sinc i atal gwastraff rhag mynd i'r draeniau a'r pibellau - mater o arfer gorau yw hyn ac mae'n atal gwastraff rhag tagu'r pibellau.
  • Atgoffwch dîm y gegin i roi gwastraff bwyd yn y bin, ac i osgoi rhoi braster, olew a saim yn y draeniau a'r sinciau.
  • Archwiliwch eich tai bach - fflysiwch y tai bach sawl gwaith i sicrhau eu bod nhw'n dal i lifo.

Os oes arnoch angen cyngor neu gymorth i helpu i osgoi achosi tagfa yn y garthffos wrth ailagor eich busnes, cysylltwch â'n tîm Atal Tagfeydd ar 0800 085 3968 neu trwy letsstoptheblock@dwrcymru.com.

Am ragor o gynghorion syml i amddiffyn eich busnes rhag tagfeydd yn y garthffos, cliciwch yma.