Effaith COVID-19


Rydym yn deall yr amodau sydd yn wynebu ein cwsmeriaid busnes o ganlyniad i COVID19, yn enwedig y ffordd y mae’r argyfwng yn effeithio ar eu gallu i fasnachu a chreu incwm.

Covid-19 cyngor ar gael gwared ar wastraff

Os yw COVID-19 (Coronafeirws) wedi taro'ch busnes a bod arnoch angen cyngor ar gael gwared ar wastraff, cliciwch isod am wybodaeth

Cliciwch yma

Er mwyn helpu busnesau yn ystod y cyfnod hwn, rydyn ni wedi rhoi newidiadau ar waith dros dro (ers 23 Mawrth) o ganlyniad i gyhoeddiad y Llywodraeth fod yn rhaid i rai busnesau gau:

  • Rydyn ni'n cynnig gwyliau talu a chynlluniau talu diwygiedig, sy'n golygu na fyddwn ni'n codi taliadau am dalu'n hwyr ac am fethu â thalu biliau a anfonwyd ers 1 Mawrth
  • Ni fyddwn ni'n codi tâl gwasanaeth (fel y byddem fel arfer) tra bod busnes ar gau dros dro ac nad oes unrhyw ddŵr yn cael ei ddefnyddio ar y safle rhwng 23ain o Fawrth hyd 1af Awst 2020. Byddwn ni'n dal i anfon biliau am unrhyw wasanaethau dŵr a charthffosiaeth a ddefnyddiwyd hyd 23 Mawrth ac ar ôl 1af Awst.

Rydyn ni’n awyddus i weithio gyda chwsmeriaid busnes i sicrhau bod ein biliau mor gywir â phosibl. Dyna pam ein bod ni’n gofyn i chi gysylltu â ni cyn gynted ag y gallwch chi i gadarnhau a yw’ch busnes wedi cau oherwydd COVID19, ac eto pan mae’n ail-agor. Byddwn ni’n gofyn i chi ddarparu tystiolaeth ategol pan fo angen.

Os nad yw COVID-19 wedi effeithio ar eich busnes a'ch bod chi'n gallu talu'ch bil yn brydlon yna dylech wneud hynny.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich bil neu’ch cyfrif, yna cysylltwch gyda ni ar 0303 313 0021 neu mae modd llenwi’r ffurflen ar-lein a bydd aelod o’r Tîm Casgliadau Masnachol yn medru eich helpu.

Caeodd fy musnes ar 23 Mawrth, rydw i wedi cael bil a dydw i ddim yn ei ddeall. A allwch chi ei esbonio?

Fe welwch chi addasiadau i'ch taliadau os yw rhyddhad taliadau masnachol wedi cael ei weithredu ar eich cyfrif. Os felly, bydd y neges ganlynol i'w gweld ar eich bil: "Rydyn ni'n deall hwyrach bod eich busnes ar gau dros dro oherwydd COVID-19". Mae'r addasiadau i'r taliadau'n debygol o fod yn fach am ein bod ni'n dal i filio am ddefnydd hyd 23 Mawrth pan roddwyd gorchymyn i fusnesau gau. Os nad yw’r rhyddhad wedi cael ei weithredu, ni fydd y neges yn ymddangos, a bydd eich bil yn cynnwys taliadau sefydlog a defnydd hyd ddyddiad y bil. Gallwch wneud cais am ryddhad taliadau masnachol trwy lenwi'r ffurflen uchod.

Mae fy musnes ar gau oherwydd COVID-19. Rydw i wedi cael fy mil, ond ni allaf weld unrhyw addasiadau i'r taliadau. Beth ddylwn i ei wneud?

Os yw eich busnes ar gau oherwydd COVID-19 ac nad yw eich bil yn cynnwys y neges ganlynol: "Rydyn ni'n deall hwyrach bod eich busnes ar gau dros dro oherwydd COVID-19", yna nid yw rhyddhad taliadau masnachol wedi cael ei weithredu ar y cyfrif eto. Gallwch wneud cais am hyn trwy lenwi'r ffurflen uchod.

Mae sawl safle gan fy musnes, mae rhai o'r rhain ar gau, ond mae eraill yn dal i fod ar agor. Beth ddylwn i ei wneud?

Dylai sefydliadau â sawl safle (lle mae rhai ar gau a rhai ar agor) e-bostio ein tîm casgliadau masnachol arbenigol yn RCC@dwrcymru.com. Nodwch eich enw, eich rhif cyswllt, eich cyfeiriad e-bost a rhestr o'ch holl safleoedd, rhifau cyfrifon y gwahanol safleoedd ac a ydynt ar agor neu beidio. Bydd un o'n cynghorwyr yn cysylltu i drafod hyn â chi.