Effaith COVID-19


Rydym yn deall yr amodau sydd yn wynebu ein cwsmeriaid busnes o ganlyniad i COVID19, yn enwedig y ffordd y mae’r argyfwng yn effeithio ar eu gallu i fasnachu a chreu incwm.

Rydym yn dymuno gweithio gyda phob cwsmer busnes i sicrhau bod ein biliau mor gywir â phosibl, a dyna pam yr ydym yn gofyn i chi, a wnaeth eich busnes gau oherwydd COVID19, yn ogystal â phryd yr ail-agorodd. Byddwn yn gofyn i chi ddarparu tystiolaeth ategol pan fo angen.

Gan fod y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid busnes yn talu am y dŵr maen nhw’n ei ddefnyddio yn unig drwy’r mesurydd, mae llawer yn gweld gostyngiad yn barod i’r biliau gan eu bod yn defnyddio llai. Er hynny, mewn rhai achosion lle mae’r mesurydd y tu mewn i’r eiddo, efallai nad oedd hi’n bosibl i ni gael mynediad i ddarllen y mesurydd os nad yw’r safle ar agor. Bydd darparu darlleniad eich hun neu drefnu mynediad i ni gael darllen y mesurydd yn sicrhau y bydd y bil yn adlewyrchu’n gywir unrhyw newid mewn defnydd.

Os nad yw COVID19 wedi effeithio ar eich busnes ac rydych yn gallu talu eich bil ar amser, yna dylech wneud hynny.

Os ydych yn ei chael hi’n anodd gwneud taliadau, wedi cau rhai safleoedd neu os oes gennych ymholiadau ynghylch eich bil, cysylltwch â ni. Rydym yn awyddus i weithio gyda’n holl gwsmeriaid i sicrhau nad ydyn nhw ar ei hôl hi o ran talu biliau ac i osgoi dyled ddiangen. Llanwch y ffurflen gais am gymorth masnachol a bydd aelod o’n tîm masnachol yn ceisio cysylltu â chi o fewn 48 awr.

Covid-19 cyngor ar gael gwared ar wastraff

Os yw COVID-19 (Coronafeirws) wedi taro'ch busnes a bod arnoch angen cyngor ar gael gwared ar wastraff, cliciwch isod am wybodaeth

Cliciwch yma