Telemetreg


Rydyn ni am eich helpu chi i ddefnyddio dŵr mewn ffordd fwy effeithlon, a gall ein gwasanaeth monitro llif eich helpu chi i ddeall eich defnydd o ddŵr. Bydd deall eich patrymau defnydd yn eich galluogi i ganfod unrhyw ddefnydd gwastraffus o ddŵr neu ollyngiadau, a chymryd camau i gywiro hyn.

  • Gallwn gysylltu offer monitro dŵr â’ch mesurydd dŵr er mwyn mesur y defnydd o ddŵr ar eich safle.
  • Mae’r offer monitro dŵr yn cofnodi gwybodaeth o’ch mesurydd ac yn ei throsi’n ddata llif. Caiff y data ei drosglwyddo wedyn i wefan benodol lle gallwch fonitro’r llif a’r defnydd o ddŵr ar eich safle.
  • Cewch dracio eich defnydd o ddŵr yn gyflym ac yn hwylus ar ffurf graffeg, a bydd hyn yn eich galluogi i adnabod unrhyw broblemau posibl fel gollyngiadau, a delio â nhw’n gyflym ac yn effeithiol. Cewch godi’r wybodaeth a’i rhannu â’r bobl berthnasol yn eich busnes hefyd.

Pam y byddai hyn yn fanteisiol i’r busnes?

  • Bydd gosod offer monitro dŵr ar eich safle’n eich galluogi chi i greu darlun o’ch defnydd o ddŵr. Bydd y tueddiadau hyn yn eich helpu chi i ddeall eich defnydd, adnabod y cyfnodau pan fo defnydd mawr, cyfnodau brig a thawel, a mesur gwaelodlin y llif.
  • Gall y darlleniadau awtomataidd hyn eich helpu chi i adnabod gwastraff neu ollyngiadau. Byddant yn darparu data gwaelodlin i’ch galluogi chi i wneud y gorau o’ch defnydd o ddŵr a sicrhau eich bod chi’n rheoli eich dŵr mewn ffordd effeithlon a darbodus.
  • Bydd y system larwm yn tynnu eich sylw at unrhyw newidiadau anarferol o ran y llif.
  • Mae telemetreg yn dileu’r angen am fynd i’r siambr i ddarllen y mesurydd, gan ddileu unrhyw beryglon o ran Iechyd a Diogelwch.

"Roeddwn i'n chwilio am ateb Telemetreg i fy helpu i nodi tueddiadau defnydd a darparu meincnodau i ganfod unrhyw ollyngiadau a cholledion. Roedd yr ateb a gynigiodd Dŵr Cymru yn gosteffeithiol o'i gymharu ag atebion cwmnïau eraill. Hefyd, fe ddarparon nhw fantais ychwanegol sef arf monitro trwy ddefnyddio'r we sy'n fy ngalluogi i gael data ynghylch defnydd ar ffurf graff yn y fan a'r lle. ."

Mike Baldwin - Rheolwr Gweithrediadau, Ysgol Rougemont, Casnewydd

"Mae'r manteision effeithlonrwydd i Heddlu De Cymru yn sgil treulio llai o amser yn prosesu nifer o wahanol anfonebau wedi gostwng costau rhedeg cysylltiedig, yn ogystal â'n galluogi ni i ail-fuddsoddi'r amser hwnnw i ymgymryd â gweithgareddau â gwerth ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys dechrau ymgymryd â meincnodi'r defnydd o ddŵr ar draws ein safleoedd fel y cam cyntaf i hybu effeithlonrwydd defnydd ledled ein hystad."

Dan Ferris MSc - Rheolwr Ystadau

Os ydych chi’n credu bod hyn yn rhywbeth a allai fod yn fanteisiol i’ch busnes, cysylltwch â’r Tîm Cysylltiadau Busnes yma. I weld manylion eich cyfrif telemetreg gyda DCWW, cliciwch yma.

Astudiaeth achos: Telemetreg yn Trenau Arriva

Mae Trenau Arriva Cymru yn un o ddarparwyr trafnidiaeth i deithwyr mwyaf blaenllaw Ewrop gydag oddeutu 2,000 o gyflogeion yn gweithredu 955 o wasanaethau bob dydd. Mae ganddyn nhw 125 o drenau yn teithio dros 1,000 o filltiroedd ac maen nhw’n teithio 13.7 miliwn o filltiroedd bob blwyddyn, yn ymdrin ag oddeutu 65,000 o siwrneiau teithwyr bob dydd a hyd at 12,000 o gwsmeriaid ar unrhyw un adeg.

Mae Trenau Arriva Cymru yn rheoli 264 o orsafoedd ar hyn o bryd. Mae oddeutu un o bob pump o’r gorsafoedd hyn angen mynediad at ein prif gyflenwad dŵr am nifer o resymau gan gynnwys ymolchi domestig cyffredinol/toiledau ac ati, tancio trenau, golchi trenau a glanhau gorsafoedd.

Yn rhan o’n rhaglen effeithlonrwydd dŵr, fe wnaethom ni gynorthwyo Trenau Arriva Cymru Cyf i leihau ei ddefnydd o ddŵr. Gosodwyd telemetreg (cofnodwyr data) gennym ym mhob un o orsafoedd Arriva. Galluogodd hyn Arriva i nodi safleoedd lle’r oedd defnydd dŵr heb esboniad iddo. Tynnodd hyn sylw at feysydd o bryder mewn sawl gorsaf. Ar ôl ymchwilio, fe wnaethom helpu i nodi a thrwsio gollyngiadau a arweiniodd at Arriva yn arbed 53,000m³ o ddŵr y flwyddyn, gan gynnwys cyfnod ad-dalu cyfartalog o lai na dau fis.

O ganlyniad i’r gwaith hwn, mae Arriva yn monitro defnydd yn fwy effeithiol erbyn hyn, ac yn nodi gollyngiadau yn gyflymach (gan ddefnyddio’r swyddogaeth larwm) ac yn sicrhau bod gwastraff a chostau cyn lleied â phosibl.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy, cliciwch yma i ymholi.