Archwiliadau o brosesau


Rydym ni’n gwybod y bydd cymryd camau i leihau gwastraff dŵr yn eich busnes yn helpu i dorri eich gorbenion trwy leihau eich biliau dŵr ac ynni. Mae hefyd yn lleihau eich ôl-troed carbon ac yn llawer gwell i’r amgylchedd.

Os ydych chi'n defnyddio dŵr mewn proses gweithgynhyrchu, yna gallai ein harchwiliad o brosesau eich helpu chi i leihau eich defnydd o ddŵr, eich biliau ynni a’ch effaith ar yr amgylchedd.

Bydd peiriannydd profiadol yn edrych ar eich defnydd o ddŵr ac ynni, ac unrhyw wastraff, er mwyn clustnodi ffyrdd o sicrhau arbedion a darbodaeth ym mhrosesau cynhyrchu a gweithredol eich safle.

Caiff yr archwiliad ei deilwra i adlewyrchu anghenion penodol eich busnes chi; ond bydd rhannau allweddol yr archwiliad yn cynnwys:

Taith o'r safle

Bydd peiriannydd profiadol yn cyflawni archwiliad manwl o'ch prosesau ar y safle, gan glustnodi meysydd o ddefnydd mawr neu wastraff, a chyfleoedd i arbed costau.

Dadansoddi data

Cyflawnir dadansoddiad manwl o ddata'r safle gan gynnwys cynhyrchu, cyfeintiau dŵr ac elifiant, a lle bo hynny'n berthnasol, crynoadau. Byddwn ni'n cymharu data ag unrhyw feincnodau sydd ar gael o fewn y diwydiant hefyd.

Pwyso a mesur

Caiff cydbwysedd safle-eang ei lunio i glustnodi unrhyw golledion, a'r costau sydd ynghlwm wrth bob cydran. Gall hyn eich helpu chi i glustnodi'r prif bethau sy'n bwydo costau eich safle.

Dadansoddiad o gostau a buddion

Dangos cyfnodau ad-dalu a blaenoriaethau'r cyfleoedd a glustnodir ar gyfer arbedion cost yn ôl proffidioldeb.

Argymhellion penodol

Ar sut i wella effeithlonrwydd dŵr, ar ffurf adroddiad ffurfiol. Byddwn ni'n cymharu eich lefelau defnydd â meincnodau o'r diwydiant lle bo'r rheiny ar gael hefyd.

Generic Document Thumbnail

Taflen archwilio prosesau

PDF, 1.3MB

Dyma ragor o fanylion am sut y gallai archwiliadau o brosesau helpu eich busnes.

*Dylid nodi y codir tâl am y gwasanaeth hwn - caiff y costau eu cadarnhau ar sail dyfynbris sy'n seiliedig ar ofynion eich busnes.

Sut mae cael rhagor o fanylion

Os oes diddordeb gennych wneud cais neu os oes cwestiynau gennych am y gwasanaeth, neu unrhyw un o'n gwasanaethau eraill, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod neu llenwch ein ffurflen ar lein yma here.