Archwiliad proses


Rydym ni’n gwybod y bydd cymryd camau i leihau gwastraff dŵr yn eich busnes yn helpu i dorri eich gorbenion trwy leihau eich biliau dŵr ac ynni. Mae hefyd yn lleihau eich ôl-troed carbon ac yn llawer gwell i’r amgylchedd.

I’ch helpu i gyflawni hyn, rydym ni bob amser wrth law i’ch cynorthwyo chi a gallwn gynnig dau fath o archwiliad effeithlonrwydd dŵr (neu archwiliadau iechyd) ar gyfer eich busnes.

Darperir y gwasanaeth hwn gan un o’n peiriannwyr proses diwydiannol. Bydd yn edrych ar eich defnydd o ddŵr yn y prosesau cynhyrchu a gweithredol sydd gennych ar y safle.

Gallwn gynnig y gwasanaeth hwn ar raddfa sy’n adlewyrchu anghenion cwsmeriaid, ond mae rhannau allweddol o’r gwasanaeth yn cynnig:

  • Cerdded o gwmpas eich safle: bydd peiriannydd profiadol yn cyflawni arsylwad manwl o’ch prosesau ar y safle, gan nodi meysydd o ddefnydd uchel neu wastraff, yn ogystal â chyfleoedd i arbed costau
  • Dadansoddi data: bydd dadansoddiad manwl o ddata’r safle yn cael ei gynnal gan gynnwys dadansoddi cydberthynas effeithlonrwydd, dadansoddi cynhyrchiant, cyfeintiau a, phan fo’n briodol, crynodiadau dŵr ac elifion
  • Cydbwysedd mas: bydd cydbwysedd safle cyfan yn cael ei greu, gan amlygu colledion heb eu nodi a’r costau sy’n gysylltiedig â phob elfen a nodi’r ysgogiadau cost allweddol ar gyfer eich safle
  • Dadansoddiad cost a budd: nodi cyfleoedd i arbed costau, gan ddangos cyfnodau ad-dalu a blaenoriaethau yn ôl proffidioldeb

Byddwn hefyd yn cymharu unrhyw ddata cynhyrchu a defnydd dŵr sydd ar gael gyda meincnodau’r diwydiant i wneud argymhellion eglur a phwrpasol ar sut i wella effeithlonrwydd dŵr.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy, cliciwch yma i ymholi.